Show more

但屈指西风几时来,又不道流年暗中偷换。 (苏轼《洞仙歌·冰肌玉骨》)

兰有秀兮菊有芳,怀佳人兮不能忘。 (刘彻《秋风辞》)

况属高风晚,山山黄叶飞。 (王勃《山中》)

泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。 (欧阳修《蝶恋花·庭院深深深几许》)

千古斜阳,无处问长安。 (张舜民《江神子·癸亥陈和叔会于赏心亭》)

不似秋光,只与离人照断肠。 (苏轼《减字木兰花·春月》)

乞取东风残气力,莫教虚度一年春。 (顾云《咏柳二首》)

歌钟不尽意,白日落昆明。 (李白《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》)

亭上秋风,记去年袅袅,曾到吾庐。 (辛弃疾《汉宫春·会稽秋风亭观雨》)

楚台风,庾楼月,宛如昨。 (王安石《千秋岁引·秋景》)

成都古寺卧秋晚,落日偏傍僧窗明。 (陆游《长歌行》)

北国风光,千里冰封,万里雪飘。 (毛泽东《沁园春·雪》)

清风无力屠得热,落日着翅飞上山。 (王令《暑旱苦热》)

黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。 (苏轼《六月二十七日望湖楼醉书》)

银汉风高,玉管声凄切。 (晏殊《蝶恋花》)

春雨断桥人不渡,小舟撑出柳阴来。 (徐俯《春游湖》)

但年年燕子,晚烟斜日。 (吴潜《满江红·金陵乌衣园》)

谁念西风独自凉,萧萧黄叶闭疏窗,沉思往事立残阳。 (纳兰性德《浣溪沙·谁念西风独自凉》)

东风动百物,草木尽欲言。 (李白《长歌行》)

春尽絮飞留不得,随风好去落谁家? (刘禹锡《杨柳枝词九首》)

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!